Master of Heart
Close your eyes, fall in love, stay there - Rumi

Algemene voorwaarden

1. Partijen


1. Victor Hut bussinescoach hierna genoemd "Master of Heart" : geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74113119, gevestigd te Veenendaal aan de Wageningselaan 50 - 8 (3903 LA), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Master of Heart:
Websites: www.masterofheart.com
Email: info@masterofheart.com
Btw-identificatienummer: NL002191379B90
3. De Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de door Master of Heart aangeboden diensten.2. Toepasselijkheid


1. Master of Heart verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Master of Heart en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
4. Derden die door Master of Heart bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.3. Aanbod en overeenkomst


1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Master of Heart is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Tenzij anders is overeengekomen vallen reisuren, reis- en verblijfkosten niet binnen het aangegeven honorarium.
4. Alle opgaven van Master of Heart van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Master of Heart.
5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Master of Heart.
6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten of verlengingen.
7. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het bestelproces van Master of Heart heeft doorlopen, de gelden heeft voldaan en de overeenkomst (digitaal) heeft getekend.4. Uitvoering door Master of Heart


1. Master of Heart zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtgever erkent dat Master of Heart bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Opdrachtgever zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Master of Heart worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Master of Heart uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De doelstelling(en) die partijen die partijen afspraken zijn slechts een richtlijn en geven derhalve geen garantie.
2. Master of Heart zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Opdrachtgever Master of Heart altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
3. Het staat Master of Heart vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Master of Heart de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Master of Heart dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening. Master of Heart mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Master of Heart zijn toe te rekenen.
5. Aangekondigde aard en omvang van werkzaamheden door Master of Heart zijn niet bindend jegens De Opdrachtgever. Om de doelstelling(en) zo goed mogelijk proberen te behalen, is Master of Heart gerechtigd om naar eigen inzicht voor een andere werkwijze en/of werkzaamheden te kiezen. 
6. Indien naar het oordeel van Master of Heart een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Master of Heart of derden en/of de leveringen van Master of Heart worden ge- of verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, worden alle verplichtingen van Master of Heart opgeschort en is Master of Heart gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/ deze verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Master of Heart onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Master of Heart bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Opdrachtgever en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.5. Verbintenissen van de Opdrachtgever


1. De Opdrachtgever stelt Master of Heart in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Master of Heart.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Master of Heart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Master of Heart worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig of niet juist aan Master of Heart zijn verstrekt, heeft Master of Heart het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De Opdrachtgever is verplicht om voor een zo goed mogelijk resultaat van de overeenkomst de gegeven aanwijzingen of instructies van Master of Heart op te volgen.
4. Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, verplicht de Opdrachtgever zich ervoor zorg te dragen dat hij, of een door hem aangewezen derde, gedurende deze periode goed telefonisch en elektronisch bereikbaar is.
5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Master of Heart de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art. 7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
6. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Master of Heart en/of derden.6. Prijzen, betaling en opschorting.


1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Master of Heart terstond gerechtigd om de Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Master of Heart niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Master of Heart is het de Opdrachtgever niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
6. Bij duurovereenkomsten is Master of Heart gerechtigd om de tarieven te verhogen door te indexeren conform CPI-index van CBS.  In aanvulling is in elk geval Master of Heart gerechtigd om zonder instemming prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Master of Heart een hogere aanvullende prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij de Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.7. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst


1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De Opdrachtgever kan de overeenkomst derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de
overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. Master of Heart is te allen tijde gerechtigd om de duurovereenkomst(en) tussentijds, met onmiddellijke ingang, op te zeggen.
3. Master of Heart heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) de Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Master of Heart ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) aan de Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
c) er op een aan de Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd;
d) er twee periodieke betalingen niet zijn verricht.
4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door de Opdrachtgever aan Master of Heart verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.
5. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Master of Heart gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.8. Garantie en aansprakelijkheid


1. Master of Heart geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat.
2. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Master of Heart bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
3. Master of Heart is niet aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever of aan de Opdrachtgever verbonden partijen, als gevolg van uitlatingen van derden zowel on- als offline.
4. De Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Master of Heart hieromtrent te informeren.
5. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Master of Heart het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst ten aanzien van dit gebrek, gedeeltelijk, te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade door Master of Heart.
6. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, de Opdrachtgever Master of Heart omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, de Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, de Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of de Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij de Opdrachtgever.
7. Master of Heart is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
9. Mocht Master of Heart onverwijld jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Master of Heart gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Master of Heart voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
10. Aansprakelijkheid van Master of Heart omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
11. De Opdrachtgever vrijwaart Master of Heart voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Master of Heart heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door de Opdrachtgever te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.
12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Master of Heart tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.9. Geheimhouding en Intellectueel Eigendom


1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
2. Indien Master of Heart in opdracht van de Opdrachtgever cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert de Opdrachtgever dat Master of Heart daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Telecommunicatiewet en de AVG. De Opdrachtgever vrijwaart Master of Heart derhalve in en buiten rechte voor iedere aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ter zake.
3. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Master of Heart onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van de Opdrachtgever en derden verwerkt zoals contactgegevens en het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waarvandaan de Opdrachtgever of derde komt en de pagina’s die de Opdrachtgever of derde heeft bezocht.
4. De Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door de Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website. Bij de Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Opdrachtgever staat er jegens Master of Heart voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Master of Heart van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
5. De Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. Master of Heart zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Master of Heart begrepen en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Master of Heart kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde webcontent gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Daarnaast kunnen eindresultaten ook gebruikt worden voor eigen publiciteitsdoeleinden.
7. Het eigendom van door Master of Heart verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Master of Heart, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Master of Heart hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Master of Heart gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
8. Van het door Master of Heart verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een duurzame gegevensdrager, geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming van Master of Heart. Het is niet toegestaan enig materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
9 . Master of Heart behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10. Master of Heart behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
11. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, is Opdrachtgever Master of Heart een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding.10. Overmacht


1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Master of Heart geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, storingen bij gebruikte social media platforms, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie en internet, transportproblemen, pandemieën, brand, verlies of beschadiging bij transport, technische mankementen bij de voor de opdracht gebruikte apparatuur en overheidsmaatregelen. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Master of Heart opgeschort.
2. Indien overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Master of Heart onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Master of Heart bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Master of Heart bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.11.  Wijzigingen van de algemene voorwaarden


In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Master of Heart zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten


1. Master of Heart is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Master of Heart.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de Master of Heart haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Master of Heart haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd.